FacebookTwitter

Cases

Ultimateaddons® tough waterproof case has been designed to help keep the iPhone 6, 6s, 7 and 8 protected during outdoor use.
Available in 2 sizes, standard and plus, you can use your iPhone with Ultimateaddons mounting attachments.
Ultimateaddons® waterproof tough case is designed to help keep their iPhone 6 Plus protected during outdoor use. Designed specifically for the Apple iPhone 6 Plus while allowing for use of all the major phone functions while still in this case with 3 Prong mounting attachment allowing it to work with wide range of mount attachments.
MzUyfDMyNn5odHRwOi8vdWx0aW1hdGVhZGRvbnMuY28udWsvTWVkaWEvUHJvZHVjdHMvQ2FzZXMvVUEtSEFSRFdQSTc0Ny9TY2FsZWQvMV8xNjV4MTM4LmpwZ3xodHRwOi8vdWx0aW1hdGVhZGRvbnMuY28udWsvTWVkaWEvUHJvZHVjdHMvQ2FzZXMvVUEtSEFSRFdQSTZQTFVTL1NjYWxlZC8xXzE2NXgxMzguanBnfmh0dHA6Ly91bHRpbWF0ZWFkZG9ucy5jby51ay9DYXNlcy9XYXRlcnByb29mX1RvdWdoX01vdW50X0Nhc2VfZm9yX2lQaG9uZV82XzdfYW5kXzh8aHR0cDovL3VsdGltYXRlYWRkb25zLmNvLnVrL0Nhc2VzL1dhdGVycHJvb2ZfVG91Z2hfTW91bnRfQ2FzZV9mb3JfaVBob25lXzZfUGx1c35VbHRpbWF0ZWFkZG9ucyAgV2F0ZXJwcm9vZiBUb3VnaCBNb3VudCBDYXNlIGZvciBpUGhvbmUgNiA3IGFuZCA4fFVsdGltYXRlYWRkb25zICBXYXRlcnByb29mIFRvdWdoIE1vdW50IENhc2UgZm9yIGlQaG9uZSA2IFBsdXM=
Close